Regler för utbetalning av domarersättningar

Följande gäller för utbetalning av domarersättningar inom Ångermanlands Fotbollförbund. Dessa regler gäller för så väl tävlings- som träningsmatcher.

Arrangerande förening ansvarar för att samtliga ersättningar betalas ut till domarna. Domarkvitto hämtas av föreningens matchvärd (eller motsvarande) efter matchen slut i domarrummet.

Betalning ska ske genom insättning på domarens konto. För utbetalning via konto gäller att ersättningen sätts in på domarens konto senast inom fyra (4) bankdagar. Detta gäller under förutsättning att domaren rapporterat uppdraget i FOGIS och matchen är godkänd.

Förening som inte följer bestämmelserna för kontoinbetalning vid två tillfällen förlorar sin rätt att använda sig av kontoinbetalningar och får därefter betala ersättningen kontant. Beslut om indragning av rätten till kontoinbetalning fattas av Ångermanlands Fotbollförbunds, Domarkommitté (DK). Beslut gäller för resterande delen av säsongen.

Om föreningen kan ange särskilda skäl till förseningen kan DK besluta om åter att ge föreningen rätt till kontoinbetalning under pågående säsong.